תנאי האתר, מדיניות פרטיות וביטולים

ברוכים הבאים לאתר המקוון של מכללת השרון. האתר מופעל ע”י: הנהלת מכללת השרון ע.מ. 057963258 האתר משמש ״אזור״ לימודים מקוון של מכללת השרון , באתר מוצעים מספר רב של מוצרים (קורסים) המתאימים ללמידה מרחוק באופן מקוון.

1. כללי:

  1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
  2. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין הרוכש לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת הקורסים מן האתר ומעידים על הסכמת הרוכש, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
  3. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן  תקנון זה.
  4. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
  5. החברה והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי הקורסים לרבות תמונות וסרטונים. חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והחברה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.
  6. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
  7. טעות סופר בתיאור קורסים לא תחייב את החברה.
  8. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.
  9. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.

2. הרשמה לאתר:

  1. על מנת לבצע הזמנה של קורסים על הרוכש להירשם באתר באמצעות טופס הרשמה מקוון.
  2. כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס אשראי  תקף ,שהונפק  ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: “הלקוח”).
  3. בעת הרישום באתר על הלקוח להזין את פרטיו האישיים כולל כתובת הדואר האלקטרוני.
  4. פרטי הלקוח יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידו בטופס הרישום המקוון המצוי באתר.
  5. הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.
  6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
   1. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
   2. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
   3. מסירת פרטים שגויים במתכוון;
   4. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
   5. כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

3. רכישת קורסים באתר:

  1. רכישת הקורסים תתבצע באמצעות הוספת קורסים לסל הקניות, לאחר הוספת קורסים לסל הקניות יזין הלקוח בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את פרטי הלקוח הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, יישוב, רחוב  מס’ בית, קומה, דירה, כניסה וכל פרט מזהה אחר שיש בידיו לסייע למבצע העסקה. השדות המסומנים בכוכבית קיימת חובה למלאם ובלעדיהם לא תתאפשר השלמת ההזמנה.
  2. על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה בעסקה על הלקוח למסור רק פרטים מדויקים ונכונים.
  3. בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר הלקוח את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.
  4. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע העסקה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
  5. פרטי הלקוח יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.
  6. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי הלקוח , יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

 4. אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה:

  1. התשלום עבור הקורסים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון בשירות “ארנק אלקטרוני” כדוגמת  פיי פאל- (WWW.PAYPAL.COM) וכל שירות דומה, כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר.
  2. אם יבחר הלקוח להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש הלקוח למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. אם החליט הלקוח לשלם באמצעות הפיי פאל, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור הקורסים רק לאחר קבלת אישור מפיי פאל. השימוש וקבלת האישור מפיי-פאל כפופים לתנאי השימוש של אתר פיי פאל.
  3. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.
  4. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל הלקוח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את הקורסים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.
  5. מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש הלקוח, תינתן הודעה מתאימה ללקוח כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב בעלות השירות.
  6. במקרה בו לא אושרה  העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי חשבון הפיי פאל או כל אמצעי תשלום אחר שיהיה באותה עת, יקבל הלקוח הודעה מתאימה על כך והנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה.
  7. מועד אספקת הקורס יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי או אישור מחשבון הפיי פאל  או שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר שאושר.
  8. במידה והלקוח חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על הלקוח להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.

5. אספקת קורסים:

  1. אספקת הקורס ע”י האתר יעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי ו/או מאת חשבון הפיי פאל, כלומר הקורס שולם, כמפורט לעיל, הקורס יסופק ללקוח לאחר שהקליד ו/או מסר את פרטיו בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.
  2. האתר מתחייב לספק את הקורס לתקופת הזמן אשר הוזמנה מראש בהליך ההזמנה.
  3. הנהלת האתר תפעל כמיטב יכולתה לספק את הקורסים במהירות ובתוך 3 ימי עסקים מיום קליטת ההזמנה.
  4. זמני אספקת הקורסים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
  5. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של הקורסים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:
   1. כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצר.
   2. כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או החברה.
  6. זמני אספקת הקורסים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’ לא כולל ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג).
  7. על הלקוח להודיע מיידית לאתר אם הקורס לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.

6. ביטול רכישה מצד הלקוח:

  1. הנהלת האתר מפנה באופן יזום את הלקוח אל תפריט ה-Demo (הדגמה) על מנת שיוכל להכיר מראש ובצורה טובה את הקורסים המוצעים ואת שיטת הלמידה בהם וכן את סילבוס (תוכן השיעורים), כל זאת לפני ביצוע הרכישה.
  2. הלקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. מבלי לגרוע מהאמור:
   1. ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל : anat@hasharon-college.co.il
   2. ביטול עסקה ע”י הלקוח יתאפשר רק במקרה בו הלקוח עדיין לא התחבר אל האתר באמצעות שם משתמש וסיסמא אשר נופקו.
   3. במקרה של ביטול עסקה כאמור בסעיף 2 לעיל, יושב ללקוח הסכום ששולם על ידו בגין הקורס בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך.
  3.  בכל מקרה ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.
 1.  

7. ביטול רכישה מצד החברה:

  1. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
  2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או ללקוח, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הלקוח או תשיב לו כל סכום ששולם בגין הקורסים, ככל ששולם.
  3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או ללקוח כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

 8. זכויות יוצרים:

  1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות טקסטים באתר, סרטונים, חומר לימודי, תמונות, תרגילים, קבצים למיניהם אשר נמצאים באתר, זכויות היוצרים והסודות המסחריים, הנם קניינה של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.
  2. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת הקורסים, תאור ועיצוב הקורסים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
  3. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם :  online.hasharon-college.co.il של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
  4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, סרטונים, תמונות וטקסטים.
  5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר  וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.
  6. הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה זה לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.
 1.  
 1.  

9.אחריות:

  1. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים מהלמידה והתרגול בקורסים.
  2. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים מתשתיות אינטרנט וחשמל שאינם מתאימות ללמידה וכן אינה אחראית לכל בעיה טכנית שתיווצר בשימוש הביתי.
  3. החברה אינה אחראית על נזקים שייגרמו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
  4. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
  5. בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
  6. יובהר כי האחריות על הלמידה ותוצאות הלמידה יחולו על הלקוח בלבד והחברה לא תשא באחריות על רמת הלמידה והשקעתו של הלקוח בלימוד.

10. סודיות ופרטיות:

  1. כל פרטיו האישים של הלקוח (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.
  2. החברה לא תעביר פרטיו האישיים של הלקוח לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק במקרה הנדרש להשלמת עסקה.
  3. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של הלקוח אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש הלקוח לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.
  4. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, הלקוח עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
  5. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של הלקוח, ללא זיהוי הלקוח הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
  6. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
  7. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
  8. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

11. דין ושיפוט:

  1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
  2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) הסמכות הבלעדית לדון בה.
  3. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.